سحر سلطانی

  • مهندسی نرم افزار

  • کارشناسی حسابداری 

  • 3 سال سابقه مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت فروش بیمه های عمر و زندگی

  • ارائه کلیه خدمات بیمه ار همه شرکت های بیمه ای به صورت آنلاین

  • مدیریت توسعه بیمه های زندگی باران